VERENIGINGEN IN LIER

Erkenning voor verenigingen

Erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen

Wie komt in aanmerking?

Om door de gemeenteraad erkend te worden moet een plaatselijke jeugdorganisatie een doel nastreven dat gericht is op een combinatie van minstens drie van volgende functies :

 • ontmoeting
 • spel
 • creatieve activiteiten
 • vorming
 • kadervorming
 • dienstverlening
 • werken aan structuurveranderingen
 • bevorderen van integratie van maatschappelijk achtergestelde jeugd

Wie komt niet in aanmerking voor erkenning als Lierse jeugdvereniging?

Jeugdverenigingen die reeds op een andere wijze vanuit de stad financieel ondersteund worden, komen niet in aanmerking voor erkenning als Lierse jeugdvereniging.

Verenigingen die reeds erkend worden als Lierse sport- of culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen. Indien de jeugdvereniging een jeugdafdeling is van een andere verenging die erkend kan worden als Lierse sport- of culturele vereniging, kan deze jeugdafdeling niet erkend worden als jeugdvereniging. Jeugdverenigingen waarbij hoofdzakelijk sport of cultuur centraal staan, dienen een erkenningsaanvraag te doen bij respectievelijk sport of cultuur. Voor erkende Lierse jeugdverenigingen die vanaf de aanpassing van het  reglement niet langer voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden, wordt een overgangsperiode voorzien.

Om erkend te worden moet de plaatselijke organisatie tevens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
 2. Minimum 50 % van de leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de stad Lier.
 3. De zetel en hoofdactiviteit hebben plaats op het grondgebied van de stad Lier.
 4. Activiteiten worden uitgeoefend in de Nederlandse taal.
 5. Bij het indienen van de vraag om erkenning wordt het bewijs geleverd dat tijdens het vorig werkjaar activiteiten werden uitgeoefend zoals beschreven in 1.
 6. Op vraag van het stadsbestuur wordt verantwoording afgelegd over de aanwending van de subsidies.
 7. Een vaste groepering zijn die uit minstens 10 leden bestaat en die minstens 20 activiteiten in de loop van een werkjaar laat plaatsvinden.
 8. Geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid jonger is dan 25 jaar. (Werkingen met gehandicapten of met maatschappelijk achtergestelde jongeren kunnen hierop een uitzondering aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen na advies van de jeugdraad.)
 9. Een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de jeugdvereniging op voorwaarde dat de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging geëerbiedigd worden.

Aanvraag

 1. De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten:
 2. De samenstelling van het bestuur met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en functie van elk bestuurslid.
 3. De opgave van het aantal leden met vermelding van naam, voornaam, adres en geboortedatum van elk lid.
 4. Een exemplaar van de statuten of van het grondreglement, of bij gebrek hieraan een omschrijving van de doelstellingen van de vereniging.
 5. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten die gerealiseerd werden tijdens het vorige dienstjaar.
 6. Voor de organisaties die over lokalen beschikken of deze huren: een duplicaat van de polis van de afgesloten verzekering tegen brand.
 7. Een duplicaat van de afgesloten verzekeringspolis betreffende aansprakelijkheid tegenover derden, waarbij de leden zelf als derden worden beschouwd. Hierin moet het aantal leden vermeld staan.

Erkenningsvoorwaarden voor cultuurverenigingen

 • Je vereniging organiseert activiteiten die ‘het culturele leven in Lier bevorderen met inbegrip van cultuurspreiding, permanente vorming en vrijetijdsbesteding.’ Onder cultuur moet je niet enkel kunst verstaan. Cultuur is alles wat een groep mensen aangaat: dat gaat van gezelschapsspelen tot video, van erfgoedvereniging tot oudstudentenbond, van cultuuratelier tot modelspoorwegen, …
 • Je vereniging is hoofdzakelijk actief in Lier.

Dit moet je kunnen bewijzen aan de hand van de statuten van je vereniging of een ander document:

 • De administratieve zetel van je vereniging bevindt zich in Lier.
 • Minstens de helft van de bestuursleden van je vereniging woont in Lier.
 • Je vereniging heeft al 1 jaar culturele werking achter de rug.
 • Als je vereniging commerciële doeleinden heeft, kan ze niet als culturele vereniging erkend worden.

Lees hier het reglement

Vraag je erkenning aan